✅ Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків

prava-baby-dida-prababy-pradida-vykhovannya-onukiv-pravnukiv-advokat

Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків

Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Нашим сімейним адвокатам дуже часто задають такі питання: Які права є у свекрухи на онуків? Який порядок спілкування бабусі з онуками? Як часто бабусі повинні бачити онуків?

На нашому сайті advokat-skriabin.com Ви можете ознайомитись з темою: “Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків” та у разі виникнення запитань звернутись за юридичною консультацією до наших сімейних юристів та адвокатів, які нададуть Вам юридичні послуги по сімейним справам.

 1. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні.
 2. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків.

Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право на звернення до суду з позовом про їх усунення.

В СК закріплені особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. До кола осіб, які є носіями таких прав та обов’язків, законодавець у главі 21 СК відносить бабу, діда, прабабу, прадіда, внуків, правнуків, рідних братів та сестер, мачуху, вітчима, пасинка, падчерку, особу, яка взяла в свою сім’ю на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.

Перелік осіб, відносини з якими не врегульовані СК

Природно, що цей перелік є вужчим від загального кола осіб, які відносяться до категорії родичів та інших членів сім’ї. У зв’язку з цим звернемо увагу на ч. 4 ст. 2 СК, в якій зазначено, що цим Кодексом не регулюються сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та племінницею, племінником і між іншими родичами за погодженням. Проте, відносини за участю таких осіб також можуть набути об’єктивної форми правовідношення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 СК особи, які проживають однією сім’єю, а також родичі за походженням, відносини яких не врегульовані СК, можуть врегулювати свої сімейні (родинні) відносини за договором, який має бути укладений у письмовій формі. Такий договір є обов’язковим до виконання, якщо він не суперечить вимогам СК, інших законів України та моральним засадам суспільства. Відтак, до кола суб’єктів сімейних правовідносин, які підпадають під ознаки категорії родичів та інших членів сім’ї, входять і ті родичі, відносини між якими СК не врегульовані.

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів органічно пов’язані з природним правом особи на сім’ю, яке закріплене у ст. 291 ЦК. Складовою змісту такого права є право особи на підтримання зв’язків з членами своєї сім’ї та родичами, незалежно від того, де вона перебуває. Відносини, засновані на реалізації такого права, носять довготривалий характер, а їх зміст залежить від цивільного стану їх учасників. А відтак, в основі правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами лежать їх сімейно-правові стани, які формують динаміку таких правовідносин шляхом започаткування, зміни та припинення прав та обов’язків цих осіб.

Правовий зміст категорії «інші члени сім’ї та родичі» не є таким, який отримав своє остаточне тлумачення. Це пов’язано із сучасними підходами до змістовного наповнення понять «сім’я» і «сімейне життя» та їх узгодження з принципом якнайкращого забезпечення інтересів дитини, який випливає із ст. З Конвенції ООН про права дитини. У ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» словосполучення «забезпечення найкращих інтересів дитини» розглядається як дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку й рівня розвитку, що може її висловити.

Проте сутнісний зміст принципу якнайкращого забезпечення інтересів дитини має сприйматися залежно від конкретних обставин кожної окремо взятої сімейної ситуації. Завдяки реалізації цього принципу забезпечується як підтримка зв ‘язку між дитиною, батьками, іншими членами сім’ї та родичами, так і охорона і захист їх прав та інтересів.

Здійснення права на спілкування

Стосовно здійснення права на спілкування та виховання принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини, виходячи з Конвенції про контакт з дітьми, проявляється у потребі дитини контактувати, тобто і спілкуватися, у будь-яких формах як із батьками, так і з іншими особами, які пов’язані з дитиною сімейно-правовими зв’язками. Для цілей цієї Конвенції поняття «сімейні зв’язки» означає близьку спорідненість, наприклад, між дитиною та її бабусею й дідусем або рідними сестрами й братами, які грунтуються на законі або de fakto сімейних стосунках.

Право на контакт з дитиною закріплено і в нормах Закону України «Про охорону дитинства». За цим Законом право на контакт – це реалізація матір’ю, батьком, іншими членами сім’ї та родичами, в тому числі тими, з якими дитина не проживає, права на спілкування з дитиною, побачення зазначених осіб з дитиною, а також надання їм інформації про дитину або дитині про таких осіб, якщо це не суперечить інтересам дитини.

Зважаючи на деяку текстову відмінність вказаного терміна в зазначених Законі та Конвенції, звернемо увагу, що його включення до цього Закону було обумовлене необхідністю приведення останнього у відповідність до положень Конвенції. Свідченням цього є пояснювальна записка до проекту Закону України № 2409 від 18 квітня 2008 р., з прийняттям якого у відповідних нормах Закону України «Про охорону дитинства» закріплені положення щодо права на контакт. За цих обставин таке визначення в законі права інших членів сім’ї та родичів на контакт з дитиною, а не права дитини на контакт, як це передбачено в Конвенції, призвело не до суперечності норм Конвенції та Закону, а до збагачення змісту такого права.

Право бабусь і дідусів на спілкування з онуками

У СК закріплене право баби, діда, прабаби та прадіда на спілкування зі своїми внуками, правнуками та на участь у їх вихованні. Проте, на цих осіб ні даною нормою, ні нормами інших законодавчих актів обов’язків зі спілкування та виховання не покладено. Такий обов’язок через приписи ст. 150 СК мають батьки дитини.

Порядок спілкування з дитиною інших родичів

Правом на спілкування з дитиною та на участь в її вихованні також наділені брати та сестри (ст. 259 СК), мачуха, вітчим (ст. 260 СК), особа, яка взяла в свою сім’ю дитину на виховання (ст. 260 СК). Переважним правом перед цими особами на особисте виховання дитини, як це визначено у ст. 150 СК, наділені батьки дитини. Але це не обмежує право баби, діда, прабаби та прадіда на вільний вибір форм та методів виховання своїх внуків та правнуків, крім тих, які суперечать закону та моральним засадам суспільства.

Центральне місце в таких відносинах посідає дитина, оскільки здійснення всіма зазначеними особами свого права на спілкування з нею та на участь в її вихованні спрямоване на забезпечення її права на належне виховання. Спілкування є вродженою потребою людини та виступає основною формою людського буття. За будь-яких умов реалізація особами права на спілкування та виховання дитини має відбуватися з дотриманням принципу сімейно-правого регулювання – максимально можливого врахування інтересів дитини. Дитина, яка може висловити свою думку, щонайменше має бути вислуханою (ст. 171 СК).

Таким чином, процес реалізації бабою, дідом, прабабою, прадідом їх юридичних можливостей на спілкування з внуками і правнуками та на участь у їх вихованні, в тому числі й на вибір ними форм і методів такого виховання, пов’язаний із правом інших осіб на спілкування та виховання дитини, відповідальністю батьків за її виховання та необхідністю якнайкращого забезпечення інтересів дитини.

Закріплення в нормах СК такої правової конструкції переслідує певну мету – необхідність спільного здійснення вказаними особами виховання дитини задля досягнення найбільшого результату в такому вихованні при переважному праві батьків перед іншими особами на виховання дитини. Функціонування механізму такої правової конструкції має узгоджуватися із загальною метою регулювання сімейних відносин – їх побудови на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги й підтримки (ст. 1 СК).

Реалізація прав на спілкування та участь у вихованні дитини

Нормами сімейного права закріплені певні гарантії щодо реалізації дідом, бабою, прадідом, прабабою права на спілкування та на їх участь у вихованні внуків. Частиною 2 коментованої статті встановлена заборона батькам чи іншим особам, з якими проживає дитина, перешкоджати діду, бабі, прадіду, прабабі у Здійсненні ними прав щодо виховання внуків, правнуків. Якщо такі перешкоди чиняться, вони мають право на звернення до суду з позовом про їх усунення.

Певним орієнтиром науково-практичного сприйняття та застосування цієї норми може слугувати постанова Верховного Суду від 6 грудня 2018 р., прийнята за результатами розгляду судової справи № 541/319/17 (Постанова Верховного Суду від 6 грудня 2018 р., судова справа № 541/319/17. https://ips.ligazakon.net/document/view/C006498?an=3.

Верховний Суд дійшов висновку, що законодавець визначив механізм здійснення права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків і правнуків. Такий механізм проявляється в покладенні обов’язку на батьків чи інших осіб, з якими проживає дитина, не перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків; закріпленні права баби, діда, прабаби, прадіда в разі наявності перешкод у вихованні та спілкуванні з внуками, правнуками на звернення до суду з позовом про їх усунення.

Сімейний адвокат у справах щодо права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків

Для ефективного вирішення справи щодо права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків слід звернутися до професійних сімейних адвокатів.

Адвокат по сімейним справам:

 • надасть юридичну консультацію по сімейним справам;
 • допоможе визначити оптимальний варіант рішення сімейної справи;
 • підготує всі необхідні документи;
 • супроводить протягом усього судового процесу.

Наші сімейні адвокати зроблять все необхідне для швидкого і якісного завершення юридичної справи!

Скрябін Олексій Миколайович
адвокат по сімейним справам
Звернення до нас – це спосіб заощадити час і гроші у вирішенні питання щодо права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків.

Якщо Ви не знаєте, як правильно вчинити, щоб вирішити справу на Вашу користь – напишіть або зателефонуйте нашим юристам по сімейним справам!

Перший крок на шляху до успіху у вирішенні справи щодо права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків – звернення до хороших сімейних адвокатів!

Якщо стаття “Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків” була корисною для Вас – ставте лайк. Ми будемо надавати Вам найбільш актуальну і корисну інформацію у сфері сімейного права, а також про нові зміни в законодавстві України щодо права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків.

 

Корисні матеріали сайту advokat-skriabin.com:

 1. Заява про усиновлення дитини
 2. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
 3. Відповідальність за несплату аліментів
 4. Стягнення аліментів за минулий період та заборгованості за аліментами
 5. З якого моменту присуджуються аліменти на дитину
 6. Розлучення, якщо чоловік або дружина за кордоном
 7. Реєстрація рішення суду при розлученні в РАГСі
 8. Визнання шлюбу недійсним
 9. Перекладач при розлученні
Оцініть статтю
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Поділитися з друзями
SKRIABIN